Forum Home Forum Home > Thông tin tổng hợp > Những điều cần biết > Post Reply
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Post Reply: Âm lịch Việt Nam là một loại lịch thiên văn. Nó được tính toán dựa trên sự chuyển động của mặt trời, trái đất và mặt trăng. Ngày tháng âm lịch được tính dựa theo các nguyên tắc sau


Error Error
You do not have permission to reply to posts in this forum

Forum Login
Username Not Yet Registered?
Password Forgotten Your Password?
Keep me Logged-in on this computer (requires cookies) Yes  No
Add me to Active Users list Yes  NoThis page was generated in 0.242 seconds.
Bao hiem online,cong ty bao hiem    |    [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2009 Web Wiz